[1]
V. Hosagoudar, V. Dhivaharan, K. Thiyagesan, and K. Kandavel, “Foliicolous fungi of Kodaikanal, Tamil Nadu, India”, J. Threat. Taxa, vol. 2, no. 2, pp. 705–708, Feb. 2010.