Punjabi, G., Jayadevan, A. ., Jamalabad, A. ., Velho, N. ., Niphadkar-Bandekar, M. ., Baidya, P. ., Jambhekar, R. ., Rangnekar, P. ., Dharwadkar, O. . ., Lopez, R. ., Rodrigues, M. ., Patel, F. D., Chandra Sagar, H. S. ., Banerjee, S., Chandi, M. ., Mehrotra, N., Srinivasan, S. ., Shahi, S. ., Atkore, V., Kulkarni, N. ., Mallapur, G. ., Gawas, H. ., Borker, A. ., Prabhukhanolkar, R. ., Gauns, H. S., Halali, D. ., Shinde, V. D., Fernandez, K., Purdie, E. ., & Borkar, M. R. (2020). On the inadequacy of environment impact assessments for projects in Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and National Park of Goa, India: a peer review. Journal of Threatened Taxa, 12(18), 17387–17454. https://doi.org/10.11609/jott.6650.12.18.17387-17454