(1)
Punjabi, G.; Jayadevan, A. .; Jamalabad, A. .; Velho, N. .; Niphadkar-Bandekar, M. .; Baidya, P. .; Jambhekar, R. .; Rangnekar, P. .; Dharwadkar, O. . .; Lopez, R. .; Rodrigues, M. .; Patel, F. D.; Chandra Sagar, H. S. .; Banerjee, S.; Chandi, M. .; Mehrotra, N.; Srinivasan, S. .; Shahi, S. .; Atkore, V.; Kulkarni, N. .; Mallapur, G. .; Gawas, H. .; Borker, A. .; Prabhukhanolkar, R. .; Gauns, H. S.; Halali, D. .; Shinde, V. D.; Fernandez, K.; Purdie, E. .; Borkar, M. R. On the Inadequacy of Environment Impact Assessments for Projects in Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and National Park of Goa, India: A Peer Review. J. Threat. Taxa 2020, 12, 17387-17454.