(1)
Yadav, B. P.; Appel, A.; Shrestha, B. P.; Dahal, B. R.; Dhakal, M. The Fishing Cat Prionailurus Viverrinus (Bennett, 1833) (Mammalia: Carnivora: Felidae) in Shuklaphanta National Park, Nepal. J. Threat. Taxa 2020, 12, 17203-17212.