(1)
Hosagoudar, V.; Dhivaharan, V.; Thiyagesan, K.; Kandavel, K. Foliicolous Fungi of Kodaikanal, Tamil Nadu, India. J. Threat. Taxa 2010, 2, 705-708.