On the inadequacy of environment impact assessments for projects in Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and National Park of Goa, India: a peer review

Girish Punjabi, Anisha Jayadevan, Abhishek Jamalabad, Nandini Velho, Madhura Niphadkar-Bandekar, Pronoy Baidya, Ravi Jambhekar, Parag Rangnekar, Omkar Dharwadkar, Rhea Lopez, Marishia Rodrigues, Farai Divan Patel, H.S. Sathya Chandra Sagar, Sayan Banerjee, Manish Chandi, Nandini Mehrotra, Shashank Srinivasan, Sneha Shahi, Vidyadhar Atkore, Nirmal Kulkarni, Gowri Mallapur, Hanuman Gawas, Atul Borker, Rahul Prabhukhanolkar, Harshada S. Gauns, Dheeraj Halali, Vighnesh D. Shinde, Katrina Fernandez, Esme Purdie, Manoj R. Borkar

17387-17454