The Fishing Cat Prionailurus viverrinus (Bennett, 1833) (Mammalia: Carnivora: Felidae) in Shuklaphanta National Park, Nepal

Bhupendra Prasad Yadav, Angie Appel, Bishnu Prasad Shrestha, Bhagawan Raj Dahal, Maheshwar Dhakal

17203-17212