Larval host plants of the butterflies of the Western Ghats, India

Ravikanthachari Nitin, V. C. Balakrishnan, Paresh V. Churi, S. Kalesh, Satya Prakash, Krushnamegh Kunte

11495-11550