DOI: http://dx.doi.org/10.11609/jott.2017.9.1.9689-9776

Table of Contents

Articles

Muhammed Iqbal, Kattany Vidyasagaran, Narayan Ganesh
9689-9699

Reviews

Carol Inskipp, Hem Sagar Baral, Tim Inskipp, Ambika Prasad Khatiwada, Monsoon Pokharel Khatiwada, Laxman Prasad Poudyal, Rajan Amin
9700-9722
Mourad Ahmim
9723-9733

Short Communications

Johannes H. Fischer, Heiko U. Wittmer, Endro Setiawan, Sarah Jaffe, Andrew J. Marshall
9734-9737
Hemachandra Kularatne, Susantha Udagedara
9738-9742
T. Gyeltshen, T. Nidup, P. Dorji, T. Dorji, V. J. Kalkman
9743-9747
R. R. Rachana, R. Varatharajan
9748-9755

Notes

Bui Hong Quang, Vu Tien Chinh, Le Thi Mai Linh, Ritesh Kumar Choudhary
9756-9760
Sailaja Nayak, Sunny Shah, Jimmy Borah
9761-9763
Sumit Dookia, Gajendra Singh, Rajlakshmi Mishra
9764-9767
Diogo Verissimo, Jean-Christophe Cugnière, Suzanne Cugnière, Julien Cugnière, Géraldine Cugnière, Laure Cugnière
9768-9770
Muntasir Akash, Mostafa A.R. Hossain
9771-9773
Purnendu Roy
9774-9776